Kampioenschappen seizoen 2011 +2012+ 2013+2014+2015+2016+2017+2018

PV De Zwaluw, Rosmalen, 55 hokken

                                               Onaangew.  Aangew.       Hok    Per duif

Midfond                               2                     2                     2         4

Jong vit/midf.                      3                     1                     1         2

Jong fond                           1                     1                     1         2-4-5

Natoer                                1                     1                     1         2

Generaal                            2                     2                     2          

Asduif jong                                                                                    2-3-5

Bossche Concours Combinatie e.o. 175 hokken

Midfond                               3                     3                     3         5-7-9-12

Jong vit/midf                       6                     1                     1         3-9-10

Jong fond                           2                     1                     1         6-15-19

Natoer                                 2                     3                     2

Generaal                            4                     4                     4

Afdeling3- Oost-Brabant

1e Hokkampioen jonge duiven

2e   duifkampioen 11-4119258; 8e met 11-4110277

17e  met 11-4123607; 20e met 11 3049572; 46e met 11-4119252

Kampioenschappen 2012 PV De Zwaluw
Vitesse                            2                          2                   2         4e NL11-4123612
Midfond                           1                          2                   2         2e NL10-3043305  4e duif NL10-4179488  6e duif NL11-1920427
Dagfond                          6                          7                   7
Jong Vit/Midf,                  1                         1                   1          1e duif 12-3243042  2e duif 12-3243033  3e duif 12-3243032  5e duif 12-3243025
                                                                                                       7e duif 12-3243027  8e duif 12-4133033  9e duif 12-4133042
Jong fond                        1                         1                   1         3e duif 12-4133027  4e duif 12-4133045  5e duif 12-3243039  6e duif 12-3243022
                                                                                                       7e duif 12-3243035  8e duif  12-343037   9e duif 12-4133054
Natoer                             1                          2                   1         1e duif 12-3243020  8e duif 12-4133065  9e duif 12-3243028

Asduif jong:  1e 12-4133027  4e 12-4133045  6e 12-3243028  7e 12-3243020  8e 12-3243030  9e 12-3243025  10e 12-3243033
Generaal                         1                         1                    1

Bossche Concours Combinatie
Vitesse                            2                        5                    4
Midfond                           6                        8                    6
Jong Vit/Midf                  1                        1                    1          1e duif `12-3243033  2e duif 1203243032  4e duif 12-4133027  6e duif 12-3243025 10e 12-3243042
Jong fond                       3                        3                    3
Natoer                             5                        7                    6           5e duif 12-3243020
Generaal                        3                        3                    2
Asduif jong 1e 12-4133027  4e 12-3243020  5e 12-4133045  8e 12-3243028  14e 12-3243030  15e 12-3243025

Afdeling Oostbrabant
17e Hok vitesse  4e per duif 11-4123612 - 3x 1e prijs
14e Hok midfond
10e Hok jong   2e duif jong 12-4133027
31e Nationaal jonge duiven


Kampioenschappen De Zwaluw 2013 (55 hokken)
1e Hok Vitesse - 1e en 2e per duif met 11-4123605  2e 12-4133022
1e Hok Midfond -2-6 per duif met 12-3243032
1e Hok Vit/mid. jong - 5-6-9-10 per duif met 4165181 - 3332867 - 4165201 - 3332877
1e Hok Fond jong   2e, 3e en 6e per duif met 4165214 - 4165196 en 4165184
 2e Generaal Onaangewezen, 1e Generaal aangewezen, 2e Hok Generaal
2e Asduif oud  met 11-4165605 - 4e en 6e Asduif Jong met 4165200 en 4165196
1e Bovenste 2 Oude duiven
1e Bovenste 2 jonge duiven
1e Derbykampioen jong NL13-3332872

Afdeling 3 NPO- Oostbrabant
4e Vitesse per hok
3e Vitesse per duif met 11-4123605
6e Jonge duiven onaangewezen

24e Nationaal kampioen vitesse

13x 1e prijs in 2013
Laon 1-479   Isnes 1-733   Laon 1-440   Sezanne 1-582 
Sens 1-284   La Souterraine 1-613   Hannuit 1-165
Laon 1-531   Epernay 1-452   Hannuit 1-861   Orléans 1-214

Kampioenschappen Bossche Conc. Comb. e.o.
Vitesse       1e per Hok    1e per duif
Midfond      6e per Hok    6e per duif
Jong v/m    1e per hok     12-15-16-17-18 per duif
Jong fond   2e per Hok    3e en 5e per duif
Natour        5e per Hok
Generaal    5e per hok   (zonder overnacht te spelen)
                                                                   

Kampioenschappen De Zwaluw (45 hokken) 2014
Vitesse                       1e Hokkampioen         2e o.a.             1e a.
Duif: 1e NL13-1453510  2e NL11-4123605
Midfond:         1e Hokkampioen            1e o.a.                      1e a.
Duif: 1e NL13-1453510
OBJ                 5e Hokkampioen                                           4e a.
Dagfond                                              5e o.a.
Jong vit/midf. 1e Hokkampioen          1e o.a.                       1e a.
Duif: 1e NL14-4180034  2e NL14-4191423
Jong Fond        1e Hokkampioen         1e o.a.                     1e a.
Duif: 5e NL14-4180040
Natour             4e Hokkampioen         4e o.a.                      5e a.
Generaal         2e Hokkampioen         2e o.a.                      1e a.
Asduif oud: 1e NL13-1403510  3e NL11-4123605  13e NL13-3332861
Asduif jong: 2e NL14-4180034  5e NL14-1218041  7e NL14-4180040  9e NL14-4191424  12e NL14-3448871  15e NL14-4191423

Nationale kampioenschappen jonge duiven:
41e Hokkampioen  51e Duif en 53e per duif

Bossche Concours Combinatie
Hokkampioen Vitesse 5e; Midfond 3e; Vit/Midf. Jong 2e; Fond Jong 1e; Generaal 4e (zonder overnacht te spelen)
Asduif jong: 4e; 7e; 9e; 11e; 12e;14e;17e;19e


2015
Bossche Concours Combinatie
Vitesse           5e onaangewezen  5e duif  NL14-4180077
Midfond          2e onaangewezen-5e aangewezen - 4e hokkampioen
Jong V/M        1e onaangewezen-2e aangewezen - 1e hokkampioen   1e duif NL15-4015421  4e duif NL15-4012388
Jong Fond      5e onaangewezen- 5e aangewezen- 5e hokkampioen
Natour            4e onaangewezen                            -4e hokkampioen
Generaal        4e onaangewezen- 3e aangewezen -3e hokkampioen
Asduif jong     3e NL15-4015421   4e NL 15-4012409
 
PV De Zwaluw Rosmalen
Vitesse            2e onaangewezen  5e aangewezen   4e hok    Duif 4e  14-4180077
Midfond           3e onaangewezen  2e aangewezen   2e hok
Dagfond                                          4e aangewezen   4e hok
Jong vit/mid     1e onaangewezen  2e aangewezen   1e hok    Duif  1e  15-4015421    2e 15-4012388
Jong fond         1e onaangewezen  1e aangewezen   1e hok    Duif  5e  15-4012380
Natour              1e onaangewezen  2e aangewezen   1e hok    Duif  4e  14-4191429

Asduif oud:       1e  14-4191423
Asduif jong       1e  15-4012409    2e  15-4015421   3e  15-4012380   5e  15-402388

2016


PV De Zwaluw Rosmalen
Vitesse           2e onaangewezen    3e aangewezen.    2e hok
Midfond         1e onaangewezen    3e aangewezen     2e hok   5e duif NL14-4180077
Jong V/M       1e onaangewezen    3e aangewezen     1e hok
Fond jong      5e onaangewezen    5e aangewezen     5e hok
Natoer            1e onaangewezen    3e aangewezen     2e hok  1e duif NL16-4033468
Asduif jong    2e NL16-4033468
GENERAAL   1e Onaangewezen   3e Aangwezen      1e HOK

 

Een mooi recapulatie is zeker dat van Vitesse-midfond jonge duiven/hokkampioenschap

PV De Zwaluw        Bossche Concours Combinatie
2008        1                1
2009        1                1
2010        1                1
2011        1                1
2012        1                1
2013        1                1
2014        1                2
2015        1                1
2016        1                1
2017        1                1
Bossche Concours Combinatie e.o.2016

Vitesse           3e onaangewezen    4e aangewezen      3e hok
Midfond          2e onaangewezen    3e aangewezen      2e hok
Jong vit.midf 1e onaangewezen    3e aangewezen      1e hok
Natoer            3e onaangewezen    Duif: 4e NL16-4033488
Asduif jong     4e NL16-4033488

Generaal       1e onaangewezen     3e aangewezen      1e hok

PV De Zwaluw 2017
Vitesse     5e onaangewezen   3e aangewezen    4e hok  4e duif NL14-4180077
Midfond   3e onaangewezen
Dagfond  3e onaangewezen    3e aangewezen   3e hok
Jong        2e onaangewezen    1e  aangewezen  1e hok
Natour    1e onaangewezen     2e aangewezen   2e hok
Generaal 2e onaangewezen    3e aangewezen   3e hok
Asduif jong: 2e NL17-1419902  4e NL17-4045433


Bossche Concours Combinatie
Vitesse   5e aangewezen   5e hok
Midfond  4e onaangewezen
Joge       1e onaangewezen   1e aangewezen  1e hok
Natour   3e onaangewezen    3e aangewezen  3e hok
Generaal 1e onaangewezen   3e aangewezen  3e hok
Asduif jong: 3e NL17-1419902  5e NL17-4045433


PV De Zwaluw 2018
Vitesse:  2e onaangewezen   3e aangewezen   3e hok  4e duif 14-4180077
Jong v/m 5e onaangewezen   5e hok
Jong fond 5e onaangewezen  2e aangewezen  1e hok  5e duif NL18-3849304
Natoer     1e onaangewezen    2e aangewezen  1e hok  1e duif NL18-5186106  2e duif L18-3849310  4e duif NL18-4059747
                                                                                             5e duif NL18-1236204

Bossche Concours Combinatie e.o.
Vitesse    5e onaangewezen  5e aangewezen   4e hok
Fond jong 2e aangewezen  3e hok
Natoer       1e onaangewezen   3e aangewezen   2e hok  duif 2e Nl18-3849310
Generaal   5e aangewezen